Digitaalisen markkinoinnin barometri 2009: Hakukonemarkkinoinnin suosio nousee

Divian ”Digimarkkinoinnin barometri 2009” –tutkimus suoritettiin nyt viidettä kertaa. Tutkimus on tehty joka vuosi vuodesta 2005 lähtien. DiViA on Helsingin Kauppakorkeakoulun omistaman HSE Executive Education Oy:n digitaalisen markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen foorumi, joka akateemisen tutkimuksen ja alan asiantuntijoiden keskustelujen avulla luo tietoa siitä, miten digitaalisia kanavia kannattaa käyttää.

Digimarkkinoinnin barometri selvittää digitaalisten markkinointikanavien (internet, sähköposti, mobiili ja digitaalinen ulko- ja myymälämainonta) ja niiden eri muotojen käyttöä vuonna 2008 sekä käyttöaikomuksia vuonna 2009. Tutkimukseen vastasi 295 suomalaista markkinoijaa.

Digitaalisen markkinoinnin kasvu näyttää edelleen jatkuvan vakaana. Erityisesti sähköpostin, sosiaalinen median ja yhteisöjen käyttö markkinoinnissa tulee kasvamaan selvästi. Myös viime vuonna tasaantumisen merkkejä näyttäneelle hakukonemarkkinoinnille odotetaan jälleen ripeää kasvua. Viime vuosina hakukonemarkkinoinnin jalkoihin jäänyt verkkomainonta kasvaa sekin edelleen, ei tosin enää kaikkien markkinoijien osalta.

Tärkeimmät tulokset tiivistettynä ovat seuraavat:

 • Suosituimpia digitaalisen markkinoinnin muotoja ovat yrityksen oma verkkopalvelu, hakukonemarkkinointi (hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta) ja sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet sekä verkkomainonta.
   
 • Viime vuosina räjähdysmäisesti lisääntynyt hakukonemarkkinoinnin suosio jatkaa edelleen kasvuaan ja kilpailee tasapäisesti sähköpostitse lähetettävien uutiskirjeiden ja muiden markkinointiviestien kanssa.
   
 • Sekä yritysten itse ylläpitämät yhteisöt että ulkopuolisten yhteisöjen käyttö markkinointiin kokevat vuonna 2009 selvää, melko laajaa suosion kasvua. Erityisen tärkeäksi yhteisöt eivät markkinointivälineenä vielä nouse, mutta kiinnostus näitä kohtaan lisääntyy edelleen.
   
 • Viime vuoden tapaan suosiotaan tulee kasvattamaan myös sähköpostimarkkinointi ja erityisesti sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet, jotka ottavat jälleen oman paikkansa toiseksi tärkeimpänä digitaalisen markkinoinnin muotona jättäen hakukonemarkkinoinnin kolmanneksi.
   
 • Verkkomainonta säilyttää asemansa viiden tärkeimmän digitaalisen markkinoinnin muodon joukossa ja noin joka kolmas yritys tulee lisäämään jonkin verran verkkomainontaansa. Verkkomainonta jakaa kuitenkin mielipiteitä ja kaikista muodoista siihen kohdistuu selkeästi suurin vähentäjien joukko eli 6% vastaajista on vähentämässä verkkomainontaansa. Vähentäjistä lähes kaikki ovat ns. edelläkävijöitä eli aktiivisesti muita digitaalisen markkinoinnin keinoja käyttäviä yrityksiä.
   
 • Mobiilikanava ei nouse valtavirran markkinointivälineeksi edelleenkään, mutta kasvutrendi erilaisten tekstiviestillä lähetettävien palveluviestien osalta tulee jatkumaan. Mobiilikanava yleistyy myös suoramainnon välineenä sekä markkinointiviestinnän paluukanavana. Huomattavaa on, että digitaalisia kanavia muutenkin aktiivisesti käyttävät ovat huomattavasti aktiivisempia mobiilikanavan käyttäjiä kuin vähän digitaalisia kanavia käyttävät.
   
 • Digimarkkinoinnin osuuden markkinoinnin kokonaisbudjetista nähdään edelleen kasvavan ja kasvun nähdään olevan hieman ripeämpää kuin aiempina vuosina. Lähivuosina budjetti tulee vastaajien osalta ylittämään 25% kokonaismarkkinointibudjetista.
   
 • Vielä merkittävämpänä asiana voidaan nähdä kasvu niiden vastaajien osuudessa, jotka ilmoittavat digimarkkinoinnille oman budjetin. Kun vuonna 2007 vain noin 20% ilmoitti, että yrityksellä oli digimarkkinoinnille oma budjetti, vuonna 2008 luku oli jo 33%. Luku tulee edelleen kasvamaan. Vuonna 2009 vastaajista 42% arvioi omaavansa digimarkkinointibudjetin ja peräti 48% vuonna 2010.

   
 • Ylivoimaisesti eniten digimarkkinoinnin kanavien käyttöön organisaatioita ohjaavat kustannustekijät ja kuluttajakäyttäytyminen. Myös viestin nopea perille saaminen ja viestinnän kohdennettavuus ovat merkittäviä tekijöitä.
   
 • Laman kynnyksellä digimarkkinointi tulee korvaamaan perinteistä markkinointia enemmän kuin aiemmissa barometreissä on havaittu. Erityisesti printtimainonta eli sanoma-, paikallis-, ilmaisjakelu-, aikakauslehdet, esitteet / katalogit ja kirje tulevat korvautumaan digitaalisen markkinoinnin eri muodoilla.
   
 • B2C-yritykset ovat huomattavasti aktiivisempia digitaalisten kanavien käyttäjiä kuin B2B ja ero tulee yhä kasvamaan. B2B-yritykset ovat kuitenkin aktiivisempia sähköpostin käyttäjiä kuin B2C-yritykset.
   
 • Kauppa ja palvelut ovat sektoreina aktiivisimmat, teollisuus tulee jonkin verran perässä. Edelläkävijätoimialat (eniten digitaalisia kanavia käyttävät alat) tulevat myös kasvattamaan eniten digitaalisten kanavien käyttöään. Perässätulijat uhkaavat siis jäädä entistä pahemmin jalkoihin (sama pätee myös yleisemmin koko joukkoa tarkasteltaessa).
   
 • Pienten yritysten osalta tilanne on jopa hälyttävä. Kanavien käyttö on sitä vähäisempää mitä pienemmästä yrityksestä on kyse ja ero tulee edelleen kasvamaan jonkin verran. Internetin käyttöaktiivisuudessa ollaan pienissä jopa muutaman vuoden isoja perässä. Etulyöntiasema, joka pienillä ja ketterillä yrityksillä pitäisi olla digitaalisten kanavien käyttöönotossa on hukattu täysin ja isot ovat "jyristelleet" ohi.
   
 • Digitaalisen markkinoinnin edelläkävijät tulevat kasvattamaan etumatkaansa vuonna 2009 merkittävällä vauhdilla. Vaikka perässätulijat lisäävät jonkin verran kanavien käyttöä tulevat tällaiset yritykset jäämään yhä pahemmin jalkoihin ja tulevat jatkossakin käyttämään kanavia vähän ja hyvin yksipuolisesti. Edelläkävijät ovat erityisesti vasta nousemassa olevien välineiden osalta (mobiili, yhteisöt jne.) käyttäjinä huomattavasti aktiivisempia kuin perässätulijat ja tulevat kasvattamaan aktiivisuuttaan näissä. Perässätulijat keskittyvät perinteisiin välineisiin eli omiin verkkossivuihinsa, verkkomainontaan, sähköpostiin ja hakukonemarkkinointiin.